1. Definicje

 1. Consulting Group – oznacza Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Drużbackiej 27a, NIP: 679-30-96-899
 2. Serwis bogatyalbobiedny.pl (zwany także Serwisem) – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną podłączoną do sieci Internet stworzoną przez Consulting Group, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści opracowanych przez Consulting Group i/lub jego Partnerów, a także innych zasobów sieci Internet. 
 3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Consulting Group. 
 4. Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu bogatyalbobiedny.pl lub innych serwisów prowadzonych przez Consulting Group. 
 5. Usługi – oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez Consulting Group. 

2. Informacje podstawowe

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego i określa warunki współpracy pomiędzy właścicielem Serwisu, a osobami korzystającymi z Serwisu – Użytkownikami.
 2. Portal dostępny jest dla każdego użytkownika Internetu.
 3. Korzystając z Portalu użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Regulamin obowiązuje zarówno użytkowników opłacających abonament jak również użytkowników bez opłaconego abonamentu.

3. Serwis bogatyalbobiedny.pl

 1. Serwis Internetowy https://bogatyalbobiedny.pl zwany dalej Serwisem jest serwisem Internetowym prowadzonym przez firmę Consulting Group z siedzibą w Krakowie przy ulicy Drużbackiej 27a.
 2. Serwis świadczy usługi oparte o listę funkcjonalności dostępną na stronach Serwisu i tym samym Consulting Group jest Usługodawcą.
 3. Część informacji dostępnych w serwisie udostępniana jest odpłatnie. Pełna możliwość korzystania z serwisu dostępna jest po wykupieniu abonamentu oraz usług dodatkowych, jeżeli te w danym momencie są dostępne.

4. Prawo do przetwarzania danych

 1. Dane wykorzystywane przez Serwis do obliczeń i prezentowanych opracowań pochodzą z płatnych i bezpłatnych, publiczenie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy posiadanej przez Consulting Group mogą być uznane za rzetelne. Serwis dodatkowo weryfikuje poprawność danych poprzez możliwość pobierania części danych z różnych źródeł.

5. Opracowania w Serwisie

 1. Consulting Group dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. 
 2. Materiały zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter poglądowy. Mogą stanowić pomoc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, natomiast nie mogą być używane jako sugestie co do nabycia, sprzedaży lub konwersji jakichkolwiek instrumentów finansowych. Decyzje inwestycyjne podejmowane są przez użytkowników Serwisu wyłącznie na ich własne ryzyko i własną odpowiedzialność. 
 3. Charakter prezentowanych opracowań nigdy nie obejmuje poziomu ryzyka akceptowanego przez danego inwestora. Opracowania w Serwisie są dokonywane w oparciu o analizę danych historycznych. Zamierzeniem autorów Serwisu nie jest przewidywanie przyszłych wyników danych instrumentów, a jedynie prezentacja wniosków płynących z danych historycznych. 
 4. Prezentowane w Serwisie informacje i opracowania dotyczące walut oraz indeksów giełdowych i innych instrumentów mają charakter informacji dodatkowej. W żadnym przypadku nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich i pośrednich porad. 
 5. Przedstawione w Serwisie opinie i opracowania, poglądy i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i nie mogą być interpretowane w żaden inny sposób. 

6. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Consulting Group zastrzega, że korzystanie z Serwisu możliwie jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. 
 2. Consulting Group nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu i/lub Serwisów w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu. 
 3. Consulting Group nie utożsamia się z wszystkimi poglądami wyrażonymi w prezentowanych w Serwisie artykułach pochodzących od innych niż Consulting Group wydawców polskich i zagranicznych oraz użytkowników Serwisu. 
 4. Consulting Group nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisów przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw, jak i co do merytorycznej zawartości Serwisu, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji. 
 5. Consulting Group nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Serwisu, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników. 
 6. Consulting Group zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie. 
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty, szkody, bądź utracone korzyści wynikłe w jakikolwiek sposób z prezentowanych w serwisie opracowań, opinii i ocen. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za sposób wykorzystania prezentowanych opracowań, a w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji. 
 8. Zawarte w Serwisie dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w Serwisie albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.
 9. Informacje zawarte w serwisie przez Usługodawcę nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 69, par. 2, pkt 5 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Mają one jedynie charakter ogólnych opracowań i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji i potrzeb klienta, jak definiuje doradztwo inwestycyjne art. 76 Ustawy. 
 10. Wszelkie informacje i dane dostępne w portalu nie są rekomendacjami w rozumieniu art. 42 w/w Ustawy ani w rozumieniu paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 (Dz.U.206 Poz.1715), gdyż w myśl punktu 2 tego paragrafu analizy Usługodawcy (Serwisu) nie zawierają informacji sugerujących podjęcie określonych działań inwestycyjnych w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych. Podmiot, do którego należy Serwis nie jest firmą inwestycyjną i firmą doradztwa finansowego, a przedmiotem jego działalności nie jest sporządzanie rekomendacji. 
 11. Analizowane w Serwisie instrumenty należą do grupy bardzo wysokiego ryzyka i są przeznaczone dla zaawansowanych uczestników rynku finansowego. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych w Serwisie danych podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika. Przed rozpoczęciem inwestycji użytkownik powinien zapoznać się z aktualną informacją o ryzyku, która dostępna jest w prospektach danych instrumentów finansowych. 
 12. Bogatyalbobiedny.pl w ramach działania Portalu nie udostępnia Użytkownikom indywidualnych analiz. Ewentualne oceny danych instrumentów nie stanowią porad inwestycyjnych – prezentują jedynie poglądową informację na dany temat. 
 13. Cokolwiek zrobisz na podstawie naszych opracowań i informacji zawartych na portalu, czynisz to wyłącznie na swoją odpowiedzialność.

7. Warunki techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania z Portalu wymagane jest:
 •  połączenie z siecią Internet,
 •  dostęp do nowoczesnej przeglądarki internetowej.

W przypadku niektórych stron dla Użytkowników (w szczególności dla wszystkich stron dla Użytkowników zarejestrowanych w serwisie, w tym dla Użytkowników opłacających abonament), konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi obsługi Java Script, Java oraz cookies.

 • Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Consulting Group problemy techniczne, możliwe jest czasowe ograniczenie dostępu do Portalu. W takim wypadku Consulting Group nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Portalu. 

8. Rejestracja w serwisie, informacja o Twoich danych osobowych

 1. Z części zasobów Serwisu można korzystać nieodpłatnie, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Rejestracja nie jest anonimowa. Adresy e-mail użytkowników uzyskane podczas rejestracji zostaną wykorzystane wyłącznie do potwierdzenia rejestracji i ewentualnie do informowania o zmianach i nowych usługach Serwisu. Serwis gwarantuje, że wszystkie dane podawane przez Państwa w trakcie rejestracji i podczas korzystania z serwisu chronione są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 z dnia 29.10.1997 poz. 833) i nie są udostępniane innym osobom. 
 2. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z oświadczeniem, iż użytkownik zapoznał się z niniejszymi zasadami korzystania i w pełni je akceptuje. 
 3. Informacje o danych osobowych. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera i usunąć swoje dane z listy adresowej. Dane wykorzystywane na niektórych stronach i w serwisach należących do bogatyalbobiedny.pl można zmienić lub usunąć, wykorzystując udostępnione mechanizmy (panel administracyjny). W przypadku, gdy panel jest niedostępny, należy skontaktować się z bogatyalbobiedny.pl w celu ustalenia procedury zmiany bądź usunięcia danych. Dane dotyczące przeprowadzonych transakcji zakupu towarów lub usług nie podlegają usunięciu ani zmianie, gdyż stanowią część dokumentów księgowych.
 4. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Pawłem Pagaczem pod adresem pawel.pagacz@bogatyalbobiedny.pl. Dane podane dobrowolnie (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu) będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera oraz realizacji umowy wynikającej z wykupienia dostępu do serwisu dobogatyalbobiedny.pl bądź dodatkowych usług.
 5. Jedyny moment, w którym Twoje dane osobowe są przekazywane dalej, to moment, w którym Użytkownik portalu decyduje się na wykupienie dostępu do portalu oraz płatność za pośrednictwem przelewy24.pl. Wtedy odbiorcą podanych danych (płatności) pozostaje portal Przelewy24.pl. który w dalszej kolejności przekazuje nam informacje o dokonanej płatności. Twoje dane osobowe są wykorzystywane w celu realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych (czyt. rozliczenia podatkowe, księgowość).
 6. Dane będą przechowywane do czasu kliknięcia w link wypisujący bądź przez okres do 72 godzin po poinformowaniu nas na adres pawel.pagacz@bogatyalbobiedny.pl o chęci usunięcia wszelkich danych. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Administratorem danych jest firma Consulting Group z adresem podanym w definicjach niniejszego regulaminu.

9. Prawo dokonywania zmian w Serwisie

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Serwisie w tym do wprowadzania nowych funkcjonalności lub modyfikacji funkcjonalności już istniejących. 
 2. Abonent w ramach usługi abonenckiej może otrzymywać informacje o zmianach w serwisie.

10. Dozwolony zakres użycia

 1. Portal nie świadczy usług dla każdego użytkownika indywidualnie. 
 2. Otrzymane z serwisu bogatyalbobiedny.pl dane mogą być wykorzystane wyłącznie przez danego użytkownika portalu. 
 3. Otrzymanych z portalu informacji nie można wykorzystywać komercyjnie oraz niekomercyjnie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Consulting Group. 
 4. Otrzymanych danych nie można publikować w formie elektronicznej ani drukowanej, w tym także w blogach, forach dyskusyjnych lub innych portalach internetowych bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Consulting Group.

11. Prawa autorskie

 1. Wszystkie prawa zastrzeżone. 
 2. Consulting Group oferując użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Portalu zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw autorskich wynikających z Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) 
 3. Consulting Group informuje, że Serwis zawiera teksty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo i inne oryginalne materiały, oraz przyjęty układ i dobór kolorów, ergonomię korzystania z serwisu, układ treści oraz sposób realizacji poszczególnych funkcjonalności Serwisu (układ treści na stronie) stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych. 
 4. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) 
 5. Dane prezentowane w serwisie, zarówno w części dla zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych użytkowników mogą być użyte wyłącznie przez użytkownika portalu. 
 6. Wykorzystanie danych prezentowanych w serwisie w celu świadczenia porad bezpłatnych lub płatnych w jakimkolwiek charakterze w tym porad inwestycyjnych lub innych jest zabronione. 
 7. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych lub niekomercyjnych (zarówno jednorazowe jak i systematyczne) wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej firmę Consulting Group. zawierającej dokładnie sprecyzowany zakres wykorzystywanych danych.

12. Zapoznanie się z regulaminem

 1. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu oświadcza, że zapoznał się z zapisami powyższego dokumentu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 
 2. Informacje o regulaminie w postaci linku do strony z regulaminem prezentowane są na każdej stronie Serwisu. Informacja o zaakceptowaniu treści regulaminu jest również przedstawiona na stronie rejestracji w Systemie. 
 3. Consulting Group nie ponosi żadnej odpowiedzialności – cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez użytkowników z Portalu w sposób sprzeczny z zaleceniami tego regulaminu. 
 4. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie. 

13. Zmiany regulaminu

 1. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest na niniejszej podstronie.
 2. Consulting Group zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu. Zmiany te wchodzą w życie w momencie ich publikacji na tej stronie www. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do zapoznania się z nową wersją Regulaminu i wyrażają zgodę na otrzymanie informacji o wprowadzeniu nowej wersji regulaminu drogą e-mail. Brak otrzymania wiadomości dotyczącej zmiany regulaminu nie zwalnia użytkownika serwisu z obowiązku zapoznania się z nowym regulaminem. 

14. Tryb postępowania reklamacyjnego 

 1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Consulting Group można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Consulting Group, ul. Drużbackiej 27a, 30-699 Kraków. 
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, login w systemie) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. 
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Consulting Group. 
 4. Użytkownik ma możliwość rezygnacji z uczestnictwa w ciągu 30 dni od dnia aktywacji konta. W tym czasie istnieje możliwość odzyskania w całości poniesionej opłaty. Po upływie 30 dni istnieje możliwość rezygnacji, ale bez uzyskania zwrotu opłaty. Rezygnacji może dokonać Uczestnik na własną prośbę, przesyłając taką informację na adres elektroniczny podany w niniejszym regulaminie.

Prawa autorskie portalu bogatyalbobiedny.pl

 1. Zabrania się używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie. Podlegają one ochronie, w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)
 2. Wykorzystywanie danych ze strony bogatyalbobiedny.pl w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody Zarządzającego bogatyalbobiedny.pl
 3. Wykorzystywanie danych ze strony w celach niekomercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu Zarządzającego stroną i pozostawieniu linku html do kopiowanej treści. 
 4. Wszystkie części składowe tej strony należą do Consulting Group. Zakazane jest rozpowszechnianie lub używanie ich bez zgody właściciela. Złamanie tego zakazu powoduje odpowiedzialność cywilną z artykułu 23 Kodeksu cywilnego oraz odpowiedzialność karną z artykułu 278 § 1 Kodeksu Karnego.
 5. Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące witrynę bogatyalbobiedny.pl są własnością  Consulting Group.

Polityka Prywatności portalu

 1. Wszelkie dane uzyskane w portalu podlegają Polityce Prywatności (PP).
 2. Twój adres e-mail oraz Twoje dane nie zostaną nigdy nikomu sprzedane ani udostępnione.
 3. Podając swój adres e-mail na stronie (poprzez złożenie zamówienia na uczestnictwo lub bezpłatny newsletter) wyrażasz zgodę na wysyłanie Tobie informacji związanych z tematyką portalu.
 4. W każdej chwili możesz się wypisać z newslettera klikając w link kasujący Twój adres e-mail z naszej bazy. Link dostępny będzie w wiadomości do Ciebie wysłanej.
 5. Ostatnia ważna zasada – zero tolerancji dla SPAM z naszej strony.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: pawel.pagacz@bogatyalbobiedny.pl

Życzymy dobrego korzystania z Portalu

Z wyrazami szacunku

Zespół Consulting Group

Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin